Kurumsal Risk Yönetimi | Yönetim Danışmanlığı

4. Kurumsal Risk Yönetimi

Günümüz iş dünyasında Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) bir seçim değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Risk yönetimi, modern ekonominin sürekli değişen şartları nedeniyle giderek daha karmaşık bir konu haline gelmektedir. Organizasyonlar, kredi, piyasa, likidite ve operasyonel riskleri idare etmeleri gerektiğinin farkında olmalarının yanı sıra, karşılaştıkları risklere dayanabilecek yeterli düzeyde ekonomik sermayeyi sağlamalıdır.Etkin risk yönetimi planlarının geliştirilmesi ve uygulanması günümüzde birçok yöneticinin gündeminin belli bir kısmını teşkil etmektedir. Ancak, bu çabalar taşınması gereken ek bir yük gibi görülmemeli, günlük iş sürecinin değerli bir parçası şeklinde koordine edilmelidir.Risk yönetimi oldukça karmaşık ve çoğunlukla birbiriyle ilgili riskleri kapsamakta olup, detaylı yöntem ve araçlara ihtiyaç duyar.

Günümüzde ekonomideki son gelişmeler, operasyonel ve stratejik risklerin de en az finansal riskler kadar önem taşıdığını göstermiştir.

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) stratejileri, risk aktarma, riskten kaçınma, riskin negatif etkilerini en aza indirme ve beliri bir riskin tümünü veya bütün sonuçlarını kabul etmek şeklinde özetlenebilir.

Skala Denetim'in sunduğu Kurumsal Risk Yönetimi hizmetlerinin bir kısmı aşağıdaki gibidir:

Şirket hedefleri doğrultusunda Şirketin uygun risk yapısının belirlenmesi;
Hedeflere ulaşmayı etkileyen risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması,
Kontrollerin yerleştirilmesi;
Risk unsurlarının, uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması;
Bu mekanizmanın görev ve sorumlulukların tanımlanması yoluyla kurum yapısına entegre edilmesi.