Kooparatif | Gündem

3.5. Kooparatif

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Şirket Kuruluş Prosedürleri
Şirket kuruluş sözleşmesinin noter onaylı 3 kopyası (bir tanesi orijinal) hazırlanır. Şirket kuruluş sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasının ardından, en geç 15 gün içerisinde, ilgili Ticaret Sicil Memurluğu’na aşağıda listesi verilen belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir.

- Taahhütname (Ticaret Sicil Yönetmeliği md. 24)
- Esas sermayeyi oluşturan payların tamamının, kurucu ortaklar tarafından şirket sözleşmesinde taahhüt olunduğunu gösterir noter şerhini içeren ve kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış şirket sözleşmesi
- Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
- Pay bedellerinin bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu
- Şirket sermayesinin % 0,04’ünün, T.C. Rekabet Kurumu’nun bir devlet bankasındaki hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu
- Kuruluşu bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı örneği
- Ticaret Sicil Memurluğu’ndan, kullanılacak unvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin başvuru numarası
- Şirket kuruluş bildirim formu (3 adet asıl)
- Kurucu ortaklara ait yerleşim yeri belgesi
- Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış sicil belgesinin apostil şerhli ve noter onaylı tercümesi