Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Farklar | Gündem

Limited Şirket ve Anonim Şirket arasındaki farklar:

LİMİTED ŞİRKETLER

ORTAKLAR
Tek ortaklı olabilir. Ortak sayısı 50 yi geçemez.

SERMAYE
10.000 TL esas sermaye ile kurulabilir.

ESAS SERMAYENİN GRUPLARA AYRILMASI
Esas sermaye paylarının gruplara ayrılması mümkündür. Örneğin limited şirketin esas sermaye payları A,B ve C grubu olmak üzere üçe ayrılabilir. Esas sermaye paylarının gruplara ayrılması için şirket sözleşmesinde bu doğrultuda bir düzenlemenin yer alması gerekir.

SERMAYE DEĞİŞİMİ
Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmememişse şirket ortaklarının 2/3 ünün kararıyla değiştirilebilir.

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ
Kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir. Bu sebeple Limited Şirketin sermaye arttırımı yapabilmesi için genel kurul toplantısı yapılması gerekir.

ORGANLAR
Genel Kurul+Müdür/Müdürler Kurulu

KAR PAYI
Ortaklarına kar payı avansı dağıtması mümkündür.

PAY SENEDİ
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Limited Şirketlere getirilen en önemli imkanlardan biri de esas sermaye payının ispat aracı olan bir senede veya nama yazılı senede bağlanabilmesidir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu olanak Limited Şirket esas sermaye payını A.Ş. payına dönüştürmez. Bu düzenleme ile amaç gerektiğinde pay devrinin ispatında bazı kolaylıklar sağlanmasıdır.

İMTİYAZLI PAY
İmtiyazlı Pay çıkartılması yeni kanunda dğzenlenmiştir. Oy hakkında imtiyaz tanınması hususunda ise; Kanun şirket sözleşmesi ile oy hakkı sınırlandırılmasına ve dolayısıyla oy hakkında imtiyaza izin vermektedir. Ancak yeni TTK ile getirilen oy hakkında imtiyaz, AŞ nin aksine payların itibari değerlerini farklılaştırmak suretiyle oluşturulabilir. Bir başka deyişle, kanuna göre esas sermaye paylarının itibari değerleri en az 25 TL olarak öngörülebileceğinden , diğer payların itibari değeri en fazla 250 TL olabilir. Bu durumda 25 TL itibari değerli pay grubuna 1 oy; 250 TL itibari değerli pay grubuna da 1 oy hakkı verilmek suretiyle oy hakkında imtiyaz oluşturulabilir.

PAY DEVRİ
Limited Şirkette pay senedi devri ile mülkiyet geçmediğinden kazancın doğması bu senetlerin elden çıkarılması ile değil; imzaları noterce onaylı alan ve satan arasındaki yazılı devir sözleşmesi ve bu işlemin genel kurul kararıyla onaylanmasıyla birlikte meydana gelmektedir. Bu kapsamda sermaye payının devri için, pay devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmenin noterce onaylanması , pay devrinin şirket genel kurulunca onaylanması , pay devrinin ticaret siciline tescili, pay devrinin şirket pay defterine kayıt edilmesi gerekmektedir.

HALKA AÇILMA
Halka açılma imkanı yoktur

TAHVİL ÇIKARMA
Tahvil çıkaramadığı gibi menkul değerlerle ilgili aracılık faaliyetinde de bulunamaz.

İNTİFA SENEDİ ÇIKARMA
Yeni kanunla Limited Şirketin de intifa senedi çıkartabilmesine imkan tanınmıştır. Limited Şirketlerde intifa senedi çıkarılması için şirket sözleşmesinde bu doğrultuda hüküm bulunmalıdır. Bu konuda Anonim Şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLAT YÖNERGESİ
Türk Ticaret Kanunun'nun 644. maddesi AŞ lere ilişkin hangi hükümlerin Limited Şirketlerde uygulanabileceğini düzenlemiştir. Bu hükümler arasında yönetimin devrine ilişkin bir madde yoktur. Ayrıca Limited Şirketlerde, Yönetim Kurulu gibi bir organ olmayıp Müdürler Kurulu mevcuttur. Kanunda Limited Şirketler için Mdürler Kurulu teşkilat yönergesi düzenlenebileceğine dair bir düzenleme de mevcut değildir.

KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK
Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şireketin Vergi, SGK, primi borçlarının tahsil edilemeyen ksımından tüm malvarlığıyla sorumludur. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun'un 35. maddesine göre, Limited Şirketler tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçları için şirket ortakları sermaye payı oranları ölçüsünde sorumlu tutulabileceklertir.

EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında kanunda öngörülen hallerde ek ödeme ile yükümlü tutulabilirler.

VERGİDEN İSTİSNA
Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabiidir. Gerçek kişi şirket ortağınının payını iki (2) yıldan fazla tutup satması halinde ortaklık paylarının satışından doğan kazanç, Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80. maddesinin 4. bendine göre gelir vergisine tabi olmakta olup, muafiyet söz konusu değildir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hiçbir Limited Şirket toplantısında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına gerek yoktur.

ELEKTRONİK KURULLAR
Sermaye Şirketi olamsı sebebiyle e-Genel Kurul ve Müdürler Kurulu yapabilme imkanı tanınmıştır.

DENETİM
Sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şartları sağlayan Limited Şirketler bağımsız denetime tabii olacaklardır.

DEFTER TUTMA
Yevmiye, defteri kebir,envanter, ortaklar pay genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. Yevmiye ve tutulması halinde müdürler kurulu karar defteri takip eden yılın 3. ayı sonuna kadar noterden kapanış onayı şarttır. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu defteri de tutulabilir; tutulması halinde açılış ve kapanış onayları şarttır. Limited şirketlerde hala kullanılmakta olan pay defterleri ve ortaklar kurulu karar defterleri yeterli yaprak bulunmak kaydı ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam edilebilir.


ORTAKLARIN ALACAK DURUMU Ortaklarda alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA/ÇIKARILMA
Şirket sözleşmesinde bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Şirket haklı sebepler dolayısıyla ortağın şirketten çıkartılması için mahkemeye başvurabilir. Şirket sözleşmesi ortaklara şirketten çıkma hakkı tanıyabilir. Her ortak jaklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Şirketten çıkmak isteyen ortak, şirketten sermaye payının gerçek değerini isteyebilir.

ŞİRKETİN FESHİ
Yeni Türk Ticaret Kanunu ortaklara haklı sebeplerle şirketin feshini isteme hakkını tanımıştır.

ANONİM ŞİRKETLER

ORTAKLAR
Tek ortaklı şirket olabilir. Ortak sayısında bir sınırlama yoktur.

SERMAYE
Asgari 50.000 TL esas sermaye ve 100.000 TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir.

ESAS SERMAYENİN GRUPLARA AYRILMASI
Sermayeyi temsil eden payların A,B ve C gibi gruplara ayrılması A.Ş. Lerde çok sık rastlanan bir uygulamadır. Esas sermaye paylarının gruplara ayrılması için şirket sözleşmesinde bu doğrultuda bir düzenlemenin yer alması gerekir.

SERMAYE DEĞİŞİMİ
Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ
Halka açık ya da halka kapalı olup olmadığına bakılmaksızın tüm Anonim Şirketlerde "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmek mümkün olup, gebel kurul toplantısı yapılmaksızın kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayi artırma yetkisi Yönetim Kuruluna varilmiştir.

ORGANLAR
Genel Kurul+Yönetim Kurulu

KAR PAYI
Ortaklarına kar payı avansı dağıtması mümkündür.

PAY SENEDİ
Pay senedi bastırılması AŞ ler için bir zorunluluk olmamakla beraber AŞ lerde nama yazılı pay senedi çıkarılabildiği gibi bedelleri tamamen ödenmiş olan paylar için hamiline yazılı pay senedi de çıkarılabilir. AŞ lerde pay senetleri menkul kıymetler bölümü başlığı altında düzenlenmiş olup, zilyetliğin devri ve ciro ile mülkiyet devrinin mümkün olması gibi menkul kıymet olmanın kriterlerini taşımaktadır.

İMTİYAZLI PAY
Esas sözleşme ile bazı paylara ve pay gruplarına oy hakkında, temsilde, yönetim kurulunda üye bulundurmada, kar payında, tasfiye payında, rüçhan hakkı gibi haklarda üstün bir hak tanınabilir. Oy hakkında imtiyaz konusunda; AŞ lerde eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek oyda imtiyaz tanınabilir. Örneğin (A) grubu paylara 1 TL karşılığında 5 oy hakkı; (B) grubu paylara 1 TL karşılığında 1 oy hakkı verilebilir.

PAY DEVRİ
Sermaye payının devri daha kolaydır. Noterden onaylanmasına gerek yoktur. Ortak sahip olduğu hisseyi devretmek istediğinde ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa hisse devri sözleşmesi ile devredilebilir. Hisseler karşılığında hisse senedi basılmış veya geçici ilmuhaber çıkartılmış ise bunlar ciro edilerek devredilebilir. Noter huzurunda devir şart değildir. Devirler ticaret siciline tescil edilmez.

HALKA AÇILMA
Halka açılma imkanı vardır.

TAHVİL ÇIKARMA
Ödünç para bulmak için borç senetleri çıkarabilir.

İNTİFA SENEDİ ÇIKARMA
AŞ lerde intifa senedi çıkarılabilir.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLAT YÖNERGESİ
Türk Ticaret Kanunu "Yönetimin Devri" başlıklı 367. maddesine göre, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre; yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim yönetim kurulu üyesine veya 3. bir kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Böylece, her kişi yetkili kılındığı alandan münhasıran sorumlu olacaktır.

KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK
Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir. Ortaklar sadece şirkete koymayı taahüt ettikleri sermaye miktarı ile Şirkete karşı sorumludurlar. Sermaye borcunu ödeyen ortağın kamu borcu dahil hiçbir borçtan sorumluluğu bulunmamaktadır.

EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, ortaklar sadece sermaye taahüdü ile sorumlu tutulabilirler.

VERGİDEN İSTİSNA
Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değildir. Gerçek kişi şirket ortaklarının AŞ pay senetlerini iki (2) yıldan fazla elde tuttuktan sonra satmaları halinde doğan kazanca vergi istisnası tanınmakadır. Bir başka ifadeyle AŞ lerdeki pay satışlarında pay senedi veya geçici ilmuhaber belgesi olması koşuluyla iki (2) yıldan fazla elde tutulup satılması halinde değer artış kazancı hesaplanmaz.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkındaki yönetmelik hükümlerinin 32. maddesinde detaylı olarak hangi Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması gerektiği tek tek sayılmıştır. (Örneğin sermaye arttırımı, azaltımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, amaç ve konu değişikliği gibi)

ELEKTRONİK KURULLAR
e-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapılabilir.

DENETİM
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Anonim Şirketler bağımsız denetime tabii olacaktır.

DEFTER TUTMA
Yevmiye, defteri kebir, envanter yönetim kurulu karar, ortaklar pay, genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır. Yevmiye ve yönetim kurulu karar defterinin takip eden yılın 3. ayı sonuna kadar notrden kapanış onayı şarttır. Mevcut durumda kullanılmakta olan pay defterleri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydı ile açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

ORTAKLARIN ALACAK DURUMU
Ortakların Şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebillir.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA/ÇIKARILMA
Pay sahiplerinin cebren mahkeme kararıyla şirketten çıkartılması söz konusu değildir. Pay bedelini ifa etmeyen pay sahibi çağrıya rağmen faiziyle birlikte borcunu ödemez ise taahhüt ettiği paylardan yoksun bırakılır. Ortaklıktan çıkma, çıkarılma ve pay devri limited şirkete göre daha basit ve esnektir.

ŞİRKETİN FESHİ
Anonim Şirketlerde şirket ortaklarının şirketin feshini isteme hakkı bulunmamaktadır.